Photo


                    Licia Albanese, at the Ball of Savoia, New York City.

© Gianna Corbisiero 2019